Tại sao số lượng trong bill lại không đủ như list tôi đã đặt?

0 Comment

Hàng hóa xuất ra có thể không đủ như đã đặt do hết hàng hoặc ngừng sản xuất,…