Tỷ giá được tính như thế nào?

0 Comment

Tỷ giá được tính theo thị trường mỗi ngày khi bạn thanh toán. Trước khi thanh toán, chúng tôi sẽ báo tỷ giá cho bạn.